1. Home
  2. Projecten

Projecten

Vanuit de Maritieme Academie Harlingen worden verschillende projecten in Europa en daarbuiten gedaan ter bevordering van een duurzame en toekomstbestendige binnenvaart. Deze projecten worden geleid door het projectbureau Binnenvaart- en Simulatorcentrum.

InnoWaTr

InnoWaTr (Innovative Waterway Transportation) is een duurzaamheids- en innovatieproject dat wordt gefinancierd door de EU. InnoWaTr heeft als doel om de binnenvaart via coöperatieve Freight Flow Coalitions (FFC) open te stellen voor extra goederenstromen en daarmee de Modal Shift te bevorderen, dat de verschuiving van transport van de weg naar de binnenwateren en binnenwaterroutes omvat. Meer informatie over het project vind je op de Engelstalige pagina.

Interreg #IWTS 2.0

IWTS staat voor Inland Waterway Transport Solutions en heeft als doel het gebruik van binnenvaarttransport op kleinere en tot nu toe onbenutte waterwegen in de Noordzee regio te vergemakkelijken en te bevorderen. Het project wordt geleid door de Maritieme Academie Harlingen, die samen met negen partners uit Nederland, Engeland, Zweden, Duitsland en België werkt aan het tot stand brengen van een modal shift. Nu kiezen expediteurs en verladers nog te vaak voor het vervoer van producten over de weg, met de nodige problemen – zoals wegopstoppingen en een hoge CO2 uitstoot – tot gevolg.

Transport via het water vormt een uitstekend alternatief. Het is niet alleen een stuk goedkoper, maar ook veel duurzamer. Dat in veel gevallen nu niet wordt gekozen voor transport via het water hangt samen met een aantal problemen, die binnen dit project worden aangepakt.

Erasmus+ project COMPETING

COMPETING is een acroniem voor Competence Based Education and Training for Inland Navigation. Binnen dit ERASMUS+ project, dat geleid wordt door de STC Group in Rotterdam, werken in totaal vijftien partners uit acht verschillende Europese landen samen aan de ontwikkeling en harmonisatie van competentiegericht onderwijs en training voor de binnenvaart. Op dit moment wordt varend personeel in de Europese binnenvaartsector volgens verschillende normen en richtlijnen opgeleid en daarin moet verandering komen.

In 2016 kwam er al een richtlijn tot stand met betrekking tot de erkenning van beroepskwalificatie in de binnenvaart: Standards of Training and Certifications in Inland Navigation (STCIN). Het project COMPETING zal verdere invulling gaan geven aan de normering zoals vastgelegd in STCIN. Het uiteindelijke doel van het project is een bijdrage leveren aan het vergroten van de arbeidsmobiliteit in de binnenvaartsector.

Interreg MARIGREEN

Het project MariGreen is een samenwerkingsverband tussen Nederland en Duitsland en richt zich op innovaties, die een bijdrage leveren aan een schonere en milieuvriendelijker scheepvaart. Het project wordt gecoördineerd door het Duitse bedrijf MARIKO Gmbh, dat al eerder als projectleider bij vergelijkbare initiatieven betrokken was.

Binnen MariGreen worden twaalf innovatieprojecten gerealiseerd. Een mooi voorbeeld daarvan is de ombouw van de Emeli, een van de opleidingsschepen van de Maritieme Academie Harlingen. Het schip, dat als testschip binnen MariGreen wordt ingezet, wordt voorzien van een hybride motorsysteem, waarbij de elektromotor wordt gevoed door een brandstofcel op waterstof. Op deze manier kan het schip in de toekomst veel zuiniger en schoner varen.

ST4W

ST4W staat voor Smart Track 4 Waterway en valt onder het Europese Interreg NWE programma. In dit project wordt gezocht naar makkelijkere en goedkopere manieren om data in de binnenvaart te beveiligen en het toegankelijk maken van de track & trace op het niveau van de logistieke eenheden. Welke pallet zit in welk schip?

De Maritieme Academie Harlingen levert een bijdrage door het realiseren van een simulatieprogramma voor het GreenWave stadsvervoer in Gent (B). De simulator is beschikbaar als mobiele versie, op deze manier kunnen de sessies ook op andere plaatsen dan Harlingen gegeven worden. Het model kan ook worden gebruikt voor andere pilots, in dit geval moeten de omgevingen worden nagebouwd in de simulator.

In dit project wordt de binnenvaartexpertise gebruikt die eerder is opgedaan in het Interreg NSR-programma #IWTS 2.0 – voornamelijk in het leveren van simulaties als proof of concept voor last mile/stedelijk vervoer met ons ultramoderne binnenvaartsimulatorcentrum.

Klik hier voor meer informatie over ST4W.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectorganisatie: dhr. M. van Wirdum, bereikbaar via telefoonnummer +31 (0)517 – 412300 (algemeen nummer) of e-mail: m.vanwirdum@maritiemeacademieharlingen.nl.