1. Home
  2. Toelating

Toelating

Leerlingen worden toegelaten nadat is getoetst op de algemeen geldende criteria voor voortgezet onderwijs. Daarnaast moeten de leerlingen die de uitstroomrichting Rijn-, Binnen en Kustvaart willen volgen in principe medisch goedgekeurd kunnen worden volgens de keuringseisen van het Rijnschipperspatent. Dit is niet verplicht. Twijfelt u over zaken als kleurenblindheid, neem dan contact op met de administratie.

Toelating tot de brugklas gebeurt, net als bij andere scholen voor voortgezet onderwijs, op basis van:

  • het advies van de basisschool;
  • het advies van de aannamecommissie MAH;
  • de wens van de ouders of verzorgers.

Ouders of verzorgers die het niet eens zijn met de beslissing van de toelatingscommissie, kunnen in beroep gaan bij de Klachtenregeling Stichting Dunamare Onderwijs: Postbus 4470, 2003 EL Haarlem.

Criteria om leerlingen niet aan te nemen

Om in aanmerking te komen voor aanname op onze school zal beoordeeld worden of de leerling geschikt zal zijn voor het nautisch beroep en gemotiveerd zal zijn voor de nautische beroepsopleiding en een succesvolle schoolcarrière kan hebben. Leerlingen die een bedreiging vormen voor de veiligheid van anderen of het veiligheidsgevoel van anderen in gevaar brengen worden niet aangenomen of worden daar waar nodig geplaatst op een Orthopedagogisch dagcentrum (OPDC) van het Samenwerkingsverband of worden begeleid in het zoeken naar een andere school.

Cluster 1: Blind en Slechtziendheid Basiszorg voor leerlingen in dit cluster is niet mogelijk. Leidend is of de leerling goedgekeurd zal worden voor het uitoefenen van een nautische beroep.

Cluster 2: Doof en slechthorend Basiszorg voor leerlingen in dit cluster is niet mogelijk voor de uitstroomrichting Rijn-, binnen- en kustvaart. Leidend hiervoor is of de leerling goedgekeurd zal worden voor het uitoefenen van een nautisch beroep. In de uitstroomrichting Scheeps- en Jachtbouw is het van belang dat de leerling in staat is om dit beroep uit te oefenen.

Cluster 3: Lichamelijk beperkt en langdurig ziek. Dit wordt per leerling beoordeeld. Leidend is of de school in staat geacht kan worden de leerling passend onderwijs te bieden en er goedkeuring is voor het (later) uitoefenen van een nautisch beroep.

Cluster 4: Sociaal emotionele en gedragsproblemen De veiligheid van docenten en medeleerlingen staat voorop bij de aanname. Verder is ondersteuning en coaching vanuit het samenwerkingsverband voor het docententeam van belang. Een goed contact tussen leerling, ouders en school vergroot de kans op succes.

Leerlingen met een handicap

Het wettelijk recht op keuzevrijheid betekent niet dat kinderen automatisch toegang krijgen tot iedere school. Scholen voor voortgezet onderwijs mogen kinderen weigeren als daar goede redenen voor zijn. De aanmelding voor een school voor voortgezet onderwijs loopt via de toelatingsprocedure die binnen de school of het samenwerkingsverband is vastgesteld. Meer informatie hierover lees je in de schoolgids.

Beroepsbegeleidende leerweg (bbl)

Met het diploma VMBO Rijn-, Binnen- en Kustvaart kunnen leerlingen direct gaan varen. Als ze minimaal zeventien jaar zijn, komen ze aan boord als matroos. Zijn ze jonger, dan zijn ze lichtmatroos. Als het schip voldoet aan de eisen voor een beroepsprakijkvormingsplaats (bpv), dan kan de leerling worden ingeschreven in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) schipper. Dit is een mbo niveau 3 opleiding. Een leerling kan toegelaten worden als hij voldoet aan de toelatingseisen, een positieve intake heeft gehad en een erkend leerbedrijf heeft. Het is mogelijk de opleiding in Harlingen te volgen.

Middelbaar zeevaartonderwijs

Leerlingen de voldoen aan de toelatingseisen van het mbo, kunnen worden toegelaten tot de bol-opleidingen aan de middelbare zeevaartscholen. Ook hiervoor geldt dat zij een positieve intake en een geldige medische zeevaartkeuring moeten hebben.