1. Home
 2. Ziek en verlof

Ziek melden

Als een leerling door ziekte niet in staat is de lessen bij te wonen, dient dit nog diezelfde dag ’s morgens – bij voorkeur telefonisch op telefoonnummer 0517-412300 – aan de school te worden doorgegeven. De ouders/verzorgers geven hun kind, zodra dit weer naar school kan gaan, een briefje mee,waarop vermeld staat op welke datum en om welke reden hij de lessen heeft moeten verzuimen. Verzuim wordt geregistreerd. Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld aan de leerplichtambtenaar.

Verlof aanvragen

De leerplichtwet geeft aan dat leerlingen de school moeten bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. Soms zijn er – onder voorwaarden – uitzonderingen. Daar zijn regels aan verbonden die strikt moeten worden nageleefd.

Religieuze verplichtingen

Voor een verplichting die voortvloeit uit godsdienst of levensovertuiging wordt – volgens de richtlijn – één dag per verplichting vrij gegeven. Voorwaarde is dat de directeur van onze school minimaal twee dagen van te voren op de hoogte is van het benutten van deze vorm van extra verlof.

Vakantie onder schooltijd

Als één van de ouders een beroep heeft waardoor een leerling niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kan gaan, kan onze directeur eenmaal per schooljaar vrij geven zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Er gelden een aantal spelregels:

 • bij de schriftelijke vakantie aanvraag moet een werkgeversverklaring worden toegevoegd waaruit de aard van het beroep en de verlofperiode duidelijk wordt;
 • de aanvraag moet in verband met een eventuele bezwaarprocedure minimaal acht weken voor de beoogde vakantie worden ingediend;
 • de beoogde vakantieperiode bedraagt maximaal 10 schooldagen;
 • de beoogde vakantieperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen;
 • als de leerling tijdens de vakantie ziek wordt – waardoor het later op school terugkeert – dan is een doktersverklaring vanuit de vakantiebestemming nodig waaruit de aard en de ernst van de ziekte blijkt.

Andere gewichtige omstandigheden

Buiten de wil van ouders en leerlingen kunnen situaties ontstaan waarvoor vrij kan worden gevraagd. Daarbij valt te denken aan:

 • een verhuizing van een gezin;
 • een huwelijk van bloed- en aanverwanten;
 • ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten;
 • overlijden van bloed- of aanverwanten;
 • viering van een 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum;
 • viering van een 12 ½ , 25, 40, 50, 60 jarig huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten.

Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen niet:

 • familiebezoek in het buitenland;
 • vakantie in een goedkope periode of vanwege een speciale aanbieding;
 • vakantie onder schooltijd vanwege gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
 • een uitnodiging van familie en vrienden om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
 • eerder vertrek of latere terugkeer vanwege verkeersdrukte;
 • verlof voor een leerling omdat andere kinderen uit het gezin vrij zijn.

Indienen van aanvragen

 • Voor verlof buiten schoolvakanties zijn aanvraagformulieren bij de directeur verkrijgbaar. Deze vult u zo compleet mogelijk in en dient u samen met eventuele verklaringen in bij de directeur. Deze neemt vervolgens een besluit over uw verzoek.
 • Voornoemde procedure geldt ook voor verlofaanvragen inzake ‘andere gewichtige omstandigheden’ met als uitzondering aanvragen die meer dan 10 schooldagen omvatten. In dat geval neemt de leerplichtambtenaar van de gemeente waar u woonachtig bent een besluit nadat hij het standpunt van onze directeur heeft gehoord.

Bezwaar maken

Als uw verzoek om extra verlof niet wordt toegewezen, kunt u tegen dat besluit schriftelijk bezwaar aantekenen. Bent u het vervolgens nog niet eens met dat besluit dan kunt u binnen zes weken beroep aantekenen bij de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking maar u kunt de president van de betreffende rechtbank wel vragen een voorlopige voorziening te treffen. Aan deze juridische procedure zijn kosten verbonden. We adviseren u eerst juridisch advies in te winnen, bijvoorbeeld bij een bureau voor rechtshulp.

Ongeoorloofd verzuim

Verlof zonder toestemming is ongeoorloofd schoolverzuim. Onze directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. Die beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.

Vakantieroosters

Van elk schooljaar zijn vakantieroosters beschikbaar. U kunt ze aanvragen bij onze administratie of bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waar u woont.